Ắc Quy K&V Korea -Ắc quy viễn thông KV Hàn Quốc

Ắc quy khô K&V 2V-2400Ah MSB-2400
Ắc quy khô K&V 2V-2200Ah MSB-2200
Ắc quy khô K&V 2V-2000Ah MSB-2000
Ắc quy khô K&V 2V-1500Ah MSB-1500
Ắc quy khô K&V 2V-1200Ah MSB-1200
Ắc quy khô K&V 2V-1000Ah MSB-1000
Ắc quy khô K&V 2V-800Ah MSB-800
Ắc quy khô K&V 2V-700Ah MSB-700
Ắc quy khô K&V 2V-600Ah MSB-600
Ắc quy khô K&V 2V-500Ah MSB-500
Ắc quy khô K&V 2V-400Ah MSB-400
Ắc quy khô K&V 2V-300Ah MSB-300