Pin sạc dự dòng cho Camera, điện thoại, laptop 5V/9V/15V/24V