Bộ trễ Delay bảo vệ tủ lạnh

Bộ trễ bảo vệ thiết bị lạnh Robot 10A Delay 10A
-14%
Thiết bị bảo vệ tủ lạnh Vitenda  220V 10A