Máy kích điện 850VA/ 600W UPS600-125-CG

Máy kích điện 850VA/ 600W Pro ups 225CA